SOFTIMO

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) แบบออนไลน์ คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน

โดย SOFTIMO มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานจัดการการเงิน (Financials) งานขาย (Sale & Order) ระบบควบคุมคลังสินค้า (Inventory Flower Contorl) และส่งเสริมการตลาด (Promotion Maeketing) ระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ : softimo

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ(ERP) : softimo

ความไว้วางใจ Reliability